Primaria Costesti

Primaria Comunei
Costeşti
- Judeţul Iaşi -

Primaria Costesti

Consilieri locali


PALADE STELICĂ - PSD
SIMIREANU CEZAR-CONSTANTIN - PSD
HOHAN PETRU - PSD
IPATE GICĂ - PSD
MOCANU VLAD - PSD
MOLDOVANU IONEL - PSD
SACARĂ MIHAI - PSD
VIZITEU IOAN - PSD
SIMIREANU MARIUS NICOLAIE - PSD
SPATARIU MANUELA - PNL
DOLIANU GICĂ GABRIEL - PNL
 

Atributiile consiliului local


In conformitate cu prevederile art. 129 din O..G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ consiliul local are urmatoarele atributii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local:
• aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
• aprobă, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
• exercită, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului:
• aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
• aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
• stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
• aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
• aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
• asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului:
• hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
• hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
• avizează sau aprobă, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
• atribuie sau schimbă, in condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:
• asigură, potrivit competenţelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia, serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, dezvoltarea urbană, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz, serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţile de administraţie social-comunitară, locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa, punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, alte servicii publice stabilite prin lege;
• hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
• sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
• poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică;
• aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
• poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:
• hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
• hotărăşte, in condiţiile legii, infrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
• hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Declaratii de avere si intereseDeclaratii Avere Primar si Consilieri Locali
Declaratii Interese Primar si Consilieri Locali
Declaratii Avere Functionari Publici
Declaratii Interese Functionari Publici
.

Monitorul Of. Local

Informatii contact

Costesti, Judetul Iasi
Cod postal 705305
ad.primariacostesti@gmail.com

galerie foto

Conditii Meteo

Ournet.ro

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Costesti