Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal – informare

 

Primăria Comunei Costești, jud. Iași, vă informează prin prezenta despre prelucrările datelor dumneavoastră personale și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD).

În realizarea funcțiilor și obligațiilor sale legale, Primăria Comunei Costești prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile RGPD. RGPD stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. Principiile și regulile stabilite de RGPD privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecția datelor personale, garantat de articolul 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de articolul 16 al Tratatului Uniunii Europene.

Pentru a asigura transparența cu privire la activitatea de prelucrare a datelor personale, vă prezentăm câteva informații de care ați putea avea nevoie în legătură cu acest subiect.

Ce reprezintă datele cu caracter personal?

În accepțiunea RGPD, prin structura “date cu caracter personal” se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Instituția noastră prelucrează prin mijloace automatizate și manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu și/sau reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, orice alte date personale necesare în exercitarea obligațiilor legale ce îi revin.

Ce reprezintă prelucrarea?

Termenul “prelucrare ” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cu ce instituții colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Datele cu caracter personal sunt comunicate:

– persoanei vizate și/sau reprezentantului legal la solicitarea acesteia și/sau acestuia;

– autorităților și/sau instituțiilor publice cu atribuții în domenii precum: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal în cazul existenței unei obligații legale;

– altor autorități și instituții publice, operatori terți sau împuterniciți în condițiile legii;

– unor persoane juridice din sectorul privat în condițiile legii.

Care sunt drepturile tale?

Conform Regulamentului, persoanele fizice cărora li se prelucrează datele personale beneficiază de următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la retragerea consimțământului, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare, dreptul la plângere.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD și pentru adresarea de întrebări sau transmiterea unor nemulțumiri legate de acest subiect vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Primăria Comunei Costești (cerere privind exercitarea drepturilor). Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, date de contact:

Primăria Comunei Costești, str. Şcolii nr.344

e-mail: ad.primariacostesti@gmail.com

costesti@is.e-adm.ro

telefon/fax: 0232 722 106

Persoanele vizate nemulțumite de răspunsul formulat la cererea având ca obiect exercitarea unui drept prevăzut de RGPD pot înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) la sediul acesteia din B-dul Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector. 1, București, Cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau se pot adresa justiției.

Cererile adresate Primărei Comunei Costești vor fi analizate de către responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul instituției, în colaborare compartimentele care sunt implicate în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat în cel mult 30 de zile de la primirea acesteia. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format. În situația în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate ale acestuia, precum și împuternicirea dată în acest sens. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, instituţia noastră poate:

  • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
  • fie să refuze să dea curs cererii.

 

În cazul în care apar îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea având ca obiect exercitarea unui sau a mai multor drepturi menționate de RGPD, instituţia poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.